ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ επανίδρυσης του ΠΜΣ για το ακαδ. έτος 2018 -2019

Από το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εν αναμονή του ΦΕΚ επανίδρυσης σύμφωνα με το Ν. 4485/2017, ανακοινώνεται η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: “Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία” για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019.

Λειτουργούν τρείς κατευθύνσεις (1. Κλινική Φαρμακολογία & Φαρμακευτική Ιατρική, 2. Βιομηχανική Φαρμακολογία και  3. Κλινική Τοξικολογία) που απονέμουν η καθεμία το δικό της Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Ο τελικός τίτλος που απονέμεται είναι συνισταμένη του βασικού πτυχίου και της διπλωματικής εργασίας που εκπονούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κλινική Φαρμακολογία καθώς και στελέχη επιχειρήσεων καταξιωμένα στο χώρο τους, με πιστοποιημένο χρόνο θητείας στη Φαρμακοβιομηχανία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 03/09/2018 έως 21/09/2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info_cip@auth.gr  ή ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση:  Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας, Κτίριο 16Β, 3ος όροφος, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ. Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, ή συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα: http://cip.web.auth.gr/application και  επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Skip to content