ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΘ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ για Προπτυχιακούς/-ές και Μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ)»

Έχει αποσταλεί από το τμήμα σπουδών ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ για Προπτυχιακούς/-ές και Μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ)».

Θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε ότι αναφέρεται στις ανταποδοτικές υποτροφίες τις οποίες χορηγεί το πανεπιστήμιο μόνο που τώρα χορηγούνται μέσω του προγράμματος «Κοινωνική Μέριμνα φοιτητών ΑΠΘ»

Οι υπότροφοι υποχρεούνται να συμμετέχουν με φυσική παρουσία σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που πραγματοποιούνται σε χώρους εκπαίδευσης των τμημάτων ή άλλες δομές του ΑΠΘ (Παιδικό Κέντρο, Κέντρο Συμβουλευτικής, Ψυχολογικής στήριξης καθώς και για τις ανάγκες μετακίνησης των φοιτητών ΑΜΕΑ).

Ο αριθμός υποτρόφων καθορίζεται ως εξής:

Α) Σε κάθε τμήμα θα χορηγηθεί μία (1) υποτροφία για προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες και μία (1) για μεταπτυχιακούς/-ες φοιτητές/-τριες.

Β) Πέντε (5) υποτροφίες για προπτυχιακούς/-ές ή/και μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ.

Γ) Πέντε (5) υποτροφίες για προπτυχιακούς/-ές ή/και μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

Δ) Δεκαοκτώ (18) υποτροφίες για προπτυχιακούς/-ές ή/και μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες επιπλέον της ως άνω ομάδας (Α) ανεξαρτήτως του τμήματος φοίτησης τους. Η επιλογή των δεκαοκτώ θέσεων (18) θα γίνει από τους αναπληρωματικούς όλων των τμημάτων για τις ανάγκες μετακίνησης των φοιτητών ΑΜΕΑ.

Με εκτίμηση,

Δρ. Ιωάννης Κόζαρης

______________________________________________________________________________________________

Γραφείο Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κτίριο Διοίκησης “Καραθεοδωρή”

Όροφος 8ος , Γραφείο 805

Πανεπιστημιούπολη, 541 24 Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 99 6841

F: 2310 99 6842

 

Skip to content