Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. που είναι κάτοχοι Πτυχίου Ιατρικής, Οδοντιατρικής ή Κτηνιατρικής εκπονούν και συγγράφουν ατομικώς Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία στο αντικείμενο της ”Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακευτικής Ιατρικής” ύστερα από σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές που ανήκουν στις υπόλοιπες κατηγορίες αλλά και αυτοί που είναι κάτοχοι Πτυχίου Ιατρικής (εφόσον το επιθυμούν) εκπονούν και συγγράφουν ατομικώς Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία στα αντικείμενα της ”Βιομηχανικής Φαρμακολογίας” ή της ”Κλινικής Τοξικολογίας” ύστερα από σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ο φοιτητής/η φοιτήτρια συνεργάζεται με μέλος Δ.Ε.Π. του γνωστικού πεδίου που επέλεξε και, μετά από συνεννόηση μαζί του, έως το τέλος του 2ου εξαμήνου καταθέτει τίτλο και ερευνητικό πρωτόκολλο της διπλωματικής ερευνητικής εργασίας που θα εκπονήσει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.. Το παραπάνω μέλος ΔΕΠ προτείνεται ως ο επιβλέπων/η επιβλέπουσα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και ορίζεται στη Γ.Σ. του Τμήματος.

Με απόφαση της Σ.Ε. είναι δυνατόν να παρατείνεται κατά ένα (1) έτος ο χρόνος σύνταξης και κατάθεσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η κατατεθείσα εργασία κρίνεται το αργότερο εντός τριμήνου από την υποβολή της. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή, το θέμα διαγράφεται από τον κατάλογο και ο κύκλος σπουδών θεωρείται ότι δεν ολοκληρώθηκε.

Για να εγκριθεί μια Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω απαιτήσεις:

α) Το θέμα και το περιεχόμενο της εργασίας να είναι συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ..

β) Η εργασία να είναι πρωτότυπη

γ) Η εργασία να έχει έκταση τουλάχιστον σαράντα τυπογραφικών φύλλων μεγέθους Α4.

Για την τελική κρίση και βαθμολόγηση της μεταπτυχιακής εργασίας του υποψηφίου, η τριμελής εξεταστική επιτροπή καλεί αυτόν σε δημόσια εξέταση επί του θέματος της εργασίας του, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι μία ώρα. Η πρόσκληση και ανακοίνωση για τη δημόσια εξέταση των υποψηφίων απευθύνεται από το Διευθυντή του Π.Μ.Σ., ύστερα από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος φροντίζει να συντονίσει τη διαδικασία, στην οποία και προεδρεύει.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και τα απαραίτητα διοικητικά έντυπα έχουν αναρτηθεί στην ενότητα Εκπαιδευτικό Υλικό.

 

Λογοκλοπή/παράλειψη αναφοράς σε χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία

Καταθέτοντας οποιαδήποτε εργασία, ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση δημοσιευμένης ή μη εργασίας άλλου/ης χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί επίσης να στοιχειοθετήσει λογοκλοπή. Στις παραπάνω περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας καθηγητή/τριας η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της υποψηφίου/ας από τα μητρώα των φοιτητών/τριών του Π.Μ.Σ..

Αναλυτικά:

https://cip.med.auth.gr/mathima_new_pms/metaptyxiaki_diplomatiki_ergasia/

 

Skip to content