ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία», για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 06/06/2016 μέχρι και 08/07/2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info_cip@auth.gr ή ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση: Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας, Κτίριο 16Β, 3ος όροφος, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ. Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 54124 Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικές Οδηγίες και όλα τα σχετικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. www.cip.web.auth.gr.

Skip to content