Γενικές Πληροφορίες

Χρονική διάρκεια Σπουδών

  1. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, πλήρους φοίτησης (δηλ. 2 εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση και συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας).
  2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες πρέπει να περατώσουν τις σπουδές τους, συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής διπλωματικής εργασίας, έως τη λήξη του τρίτου εξαμήνου. Με πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής είναι δυνατόν να παρατείνεται κατά ένα (1) έτος ο χρόνος φοίτησης ή/και ο χρόνος συγγραφής και κατάθεσης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
  3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως: ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας, να χορηγείται παράταση σπουδών και μέχρι ένα έτος, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Ε.Δ.Ε.  Σε περίπτωση που κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής πλήρους φοίτησης δεν καταφέρει να εκπληρώσει τις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου σπουδών μπορεί να τις αναπληρώσει το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος χωρίς οικονομική επιβάρυνση ή περαιτέρω διοικητικές διαδικασίες.
  4. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. αρχίζουν με τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου την 1η Σεπτεμβρίου. Το χειμερινό εξάμηνο ολοκληρώνεται στις 31 Ιανουαρίου, οπότε αρχίζει το εαρινό εξάμηνο το οποίο ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου. Η εκπόνηση και εξέταση των διπλωματικών εργασιών θα γίνεται από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου. Το τελετουργικό αποφοίτησης ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
  5. Το πρόγραμμα κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος είναι διάρκειας δεκατριών (13) εβδομάδων και μπορεί να αναπτύσσεται σε δίωρα εβδομαδιαίως, σε εντατικά σεμινάρια ή με παρακολούθηση εξ αποστάσεως, ανάλογα με τις απαιτήσεις του μαθήματος.

Εγγραφή – Φοίτηση

  1. Με την εγγραφή των υποψηφίων για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια ορίζεται ο Διευθυντής/ντρια του ΠΜΣ ή ο Αναπληρωτής/τριά του ως επιβλέπων μέλος, το οποίο είναι αρμόδιο για την καθοδήγηση, παρακολούθηση και έλεγχο της πορείας των σπουδών του/της.
  2. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. αρχίζουν με τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου την 1η Σεπτεμβρίου. Το χειμερινό εξάμηνο ολοκληρώνεται στις 31 Ιανουαρίου, οπότε αρχίζει το εαρινό εξάμηνο το οποίο ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου. Η εκπόνηση και εξέταση των διπλωματικών εργασιών θα γίνεται από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου.
  3. Γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική, εκτός σπάνιων περιπτώσεων κατά τις οποίες καλούνται μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της αλλοδαπής ή αλλοδαποί ειδικοί επιστήμονες ή στελέχη της φαρμακοβιομηχανίας για διαλέξεις ή σεμινάρια, οπότε η διδασκαλία δύναται να γίνεται στην αγγλική γλώσσα.
  4. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ παρακολουθούν κοινά μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο και διαφορετικά μαθήματα στο Β΄ εξάμηνο αναλόγως της κατεύθυνσης. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. απαιτείται να συμπληρώσουν 90 ECTS, ως εξής:

α) Εξήντα (60 ECTS) από την επιτυχή φοίτηση στα προσφερόμενα μαθήματα σε κάθε εξάμηνο.

β) Τριάντα (30) ECTS από την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας.

5. Ο/η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια υποχρεούται να παρακολουθήσει κάθε εξάμηνο όλα τα μαθήματα.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. οφείλουν να συμμετέχουν ανελλιπώς στο πρόγραμμα. Εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι οι οποίοι καθιστούν αδύνατη τη φυσική τους παρουσία         στο μάθημα, δίνεται η δυνατότητα  απουσιών και αφορά στο 20% των ωρών διδασκαλίας ανά εξάμηνο.  Η αναπλήρωση του μαθήματος μπορεί να γίνει με ηλεκτρονική παρακολούθηση του             μαθήματος/διάλεξης ή εφόσον το επιθυμεί ο/η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια, μπορεί να το αναπληρώσει με παρακολούθηση του μαθήματος σε επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο χωρίς                           οικονομική επιβάρυνση και ιδιαίτερες διοικητικές διαδικασίες.

Προβιβάσιμος βαθμός στις εξετάσεις των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και της διπλωματικής εργασίας ορίζεται ο μεγαλύτερος ή ίσος του 6.

6. Για τη διδασκαλία μαθημάτων του Π.Μ.Σ. μπορούν να καλούνται μέλη ΔΕΠ και άλλων Τμημάτων ή άλλων ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και ειδικοί επιστήμονες και/ή εξειδικευμένα στελέχη της φαρμακοβιομηχανίας.

7.  Η επίβλεψη διπλωματικών εργασιών μπορεί να ανατίθεται στους συντονιστές των μαθημάτων ή και σε καθηγητές άλλης Σχολής/Τμήματος συναφούς αντικειμένου με πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής.

8. Υπεύθυνη για τη γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. είναι η Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής και η Γραμματεία του Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας.

Εξετάσεις‐ Αξιολόγηση της επίδοσης του/της φοιτητή/τριας

  1. Για την τελική αξιολόγηση και τη βαθμολόγηση της επίδοσης του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας στα μαθήματα συνυπολογίζονται:

α) η παρουσία του σε ποσοστό 90% σε κάθε μάθημα και η ενεργός συμμετοχή του σε αυτό.

β) η επίδοσή του σε δοκιμασία που κρίνει ο/η διδάσκων/ουσα, είτε σε προφορικές είτε σε γραπτές εξετάσεις ή σε βιβλιογραφική εργασία ή σε ερευνητική εργασία ή σε συνδυασμό των παραπάνω. Αν στη διδασκαλία ενός μαθήματος συμμετέχουν περισσότεροι από δύο διδάσκοντες/διδάσκουσες, τότε μπορεί ο Συντονιστής του μαθήματος να προτείνει στις εξετάσεις να συμμετέχουν όλοι/όλες και βαθμολογούν παράλληλα. Τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των βαθμών των διδασκόντων/ουσών.

γ) Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών ορίζεται από μηδέν έως δέκα, ως εξής: Άριστα (8,5 ‐ 10), Λίαν Καλώς (7 ‐ 8), Καλώς (6 ‐ 6,5). Προβιβάσιμος βαθμός στις εξετάσεις των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και της διπλωματικής εργασίας ορίζεται ο μεγαλύτερος ή ίσος του 6.

2. Για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (άρθρο 34, παρ. 4 του Ν.4485/2017), η Συντονιστική Επιτροπή (ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και η περίληψη της προτεινόμενης εργασίας) ορίζει τον/την  επιβλέποντα/ουσα αυτής. Ταυτόχρονα συγκροτεί Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα μέλος της οποίας είναι ο επιβλέπων/πουσα και τουλάχιστον ένα μέλος συμμετέχει στη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία» κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Αλλαγή του επιβλέποντα/της επιβλέπουσας μπορεί να γίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις με αίτηση του/της επιβλέποντα/επιβλέπουσας ή του/της μεταπτυχιακού /ής φοιτητή/τριας στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.. Εφόσον έχει συσταθεί η τριμελής εξεταστική επιτροπή, ο επιβλέπων/η επιβλέπουσα αντικαθίσταται από ένα από τα εναπομένοντα μέλη της τριμελούς επιτροπής, αλλιώς από άλλο μέλος ΔΕΠ με πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ..

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Κατόπιν της έγκρισής της από την Επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής.

Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. αξιοποιούνται η υφιστάμενη υλικοτεχνική υποδομή και οι ερευνητικές εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ:

α) για τους αναγκαίους χώρους διδασκαλίας θα χρησιμοποιηθούν οι αίθουσες των εργαστηρίων Φαρμακολογίας και Κλινικής Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής

β) η νησίδα υπολογιστών του Τμήματος

γ) ειδικές ερευνητικές και μη εγκαταστάσεις των Εργαστηρίων Φαρμακολογίας, Τοξικολογίας, Κλινικών του Τμήματος Ιατρικής και Εργαστηρίων του Τμήματος Φαρμακευτικής.

Αναγόρευση διπλωματούχων

1.Το τελετουργικό αποφοίτησης ορίζεται με απόφαση της  Συνέλευσης του οικείου Τμήματος ή της Ε.Δ.Ε.

Η αναγόρευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε διπλωματούχους του Π.Μ.Σ. γίνεται με ανακοίνωση ενώπιον της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής, στην οποία παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι/ες. Η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι δημόσια.

2. Πριν από την επίσημη αναγόρευση ο/η αποφοιτήσας/σασα μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια μπορεί να λαμβάνει πιστοποιητικό σχετικά με την επιτυχή αποπεράτωση του Π.Μ.Σ. για διοικητική χρήση.

Το Π.Μ.Σ. «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία» του Τμήματος Ιατρικής απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Κλινική Φαρμακολογία και Φαρμακευτική Ιατρική» στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία 1 του άρθρου 3, «Βιομηχανική Φαρμακολογία» στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία 2 του Άρθρου 3 και «Κλινική Τοξικολογία» εφόσον ανήκουν στην κατηγορία 3 του άρθρου 3.

Skip to content