Καλώς ήρθατε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ”Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία”

Τα Εργαστήρια Κλινικής Φαρμακολογίας και Ιατροδικαστικής Τοξικολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. οργανώνουν και προσφέρουν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: ”Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία” / ”Clinical and Industrial Pharmacology – Clinical Toxicology”.

Το Π.Μ.Σ. ”Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία”, που επανιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Α΄114), αποτελεί συνέχεια του Π.Μ.Σ. ”Kλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία” που ιδρύθηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και από το οποίο αποφοίτησαν δύο σειρές μεταπτυχιακών φοιτητών πριν την αλλαγή του νομικού πλαισίου περί μεταπτυχιακών σπουδών.

Στόχος του Π.Μ.Σ. ”Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία” είναι να εξοικειωθούν οι επαγγελματίες της Υγείας και οι εργαζόμενοι στο χώρο του φαρμάκου με την πρακτική εφαρμογή της Κλινικής Φαρμακολογίας και της Κλινικής Τοξικολογίας και των διαδικασιών ανάπτυξης, δοκιμής κυκλοφορίας και πώλησης νέων φαρμάκων από την Φαρμακοβιομηχανία. Απώτερος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στην ορθολογική συνταγογράφηση και η επιστημονική τεκμηρίωση της φαρμακοθεραπείας. Επίσης, η εξοικείωση με τις διαδικασίες έρευνας, ανάπτυξης & έγκρισης νέων φαρμάκων καθώς και η απόκτηση δεξιοτήτων αναφορικά με την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία, όπως και η αντιμετώπιση ανεπιθύμητων ενεργειών, φαρμακευτικών και άλλων αλληλεπιδράσεων και δηλητηριάσεων που προκύπτουν από την ορθή ή κακή χρήση φαρμάκων.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο ”Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία”, στις εξής ειδικεύσεις:

1. Κλινική Φαρμακολογία και Φαρμακευτική Ιατρική

2. Βιομηχανική Φαρμακολογία    

3. Κλινική Τοξικολογία

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης (δηλ. 2 εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση και συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας) και διεξάγεται στα Εργαστήρια Κλινικής Φαρμακολογίας και Ιατροδικαστικής-Τοξικολογίας του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ..

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής με σχετικούς τίτλους σπουδών ή/και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κλινική Φαρμακολογία και την Κλινική Τοξικολογία, καθώς και στελέχη επιχειρήσεων, καταξιωμένα στο χώρο τους, με πιστοποιημένο χρόνο θητείας στη Φαρμακοβιομηχανία. Ο τελικός τίτλος που απονέμεται είναι συνισταμένη του βασικού πτυχίου και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας που εκπονούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. έχει οριστεί σε 50, εκ των οποίων 40 αφορούν εισακτέους στις ειδικεύσεις ”Κλινική Φαρμακολογία και Φαρμακευτική Ιατρική” και ”Βιομηχανική Φαρμακολογία” και 10 αφορούν εισακτέους στην ειδίκευση ”Κλινική Τοξικολογία”. Η τελική επιλογή των εισακτέων γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων που ορίζεται κάθε έτος με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά από αξιολόγηση του υποβαλλόμενου φακέλου και προσωπική συνέντευξη.

Τέλος, το Π.Μ.Σ. δέχεται ως ακροατές/τριες άτομα οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 3 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και επιθυμούν να παρακολουθήσουν μέχρι τρία (3) επιμέρους μαθήματα (κατόπιν συνεννόησης με το συντονιστή του μαθήματος) χωρίς να έχουν εισαχθεί στο Π.Μ.Σ., καταβάλοντας μέρος των τελών φοίτησης. Οι ακροατές και οι ακροάτριες δεν λαμβάνουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, αλλά βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Π.Μ.Σ., τις διαδικασίες εγγραφής, το διδακτικό και άλλο προσωπικό μπορούν να αναζητηθούν στον παρόντα ιστοχώρο.

 

Συνημμένα Αρχεία:
[attached]
pdf [field title]
[/attached]

Skip to content