Νέο ΠΜΣ

Τα Εργαστήρια Κλινικής Φαρμακολογίας και Ιατροδικαστικής Τοξικολογίας, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ οργανώνουν και επανιδρύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Α΄114), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: ”Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία” – ”Clinical and Industrial Pharmacology – Clinical Toxicology” από  το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο ”Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία”, στις εξής ειδικεύσεις:

1. Κλινική Φαρμακολογία και Φαρμακευτική Ιατρική

2. Βιομηχανική Φαρμακολογία    

3. Κλινική Τοξικολογία

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση των στελεχών φαρμακευτικών εταιρειών προκειμένου να αντιληφθούν καλύτερα τις βασικές έννοιες της Φαρμακολογίας, αλλά και τη φύση του προϊόντος στο οποίο δραστηριοποιούνται. Η εξειδικευμένη και σε βάθος θεωρητική κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών του σε ένα από τα τρία προσφερόμενα γνωστικά πεδία (κλάδους) της Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας. Η ενεργός και πολύμορφη συμμετοχή τους στο πεδίο της Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας του ενδιαφέροντός τους και στην ανάληψη επαγγελματικής δράσης σε αυτό, με τις εφαρμογές στην έρευνα αλλά και την κλινική πράξη. Η διεξαγωγή σχετικής έρευνας από τους ίδιους/ίδιες και η συγγραφή επιστημονικής εργασίας.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης (δηλ. 2 εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση και συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας) και διεξάγεται στα Εργαστήρια Κλινικής Φαρμακολογίας και Ιατροδικαστικής-Τοξικολογίας του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ..  Ο τελικός τίτλος που απονέμεται είναι συνισταμένη του βασικού πτυχίου και της διπλωματικής εργασίας που εκπονούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί/ες στο Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ.1,7 και 8 του Ν. 4485/2017 είναι:

1. Για την κατεύθυνση ”Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακευτικής Ιατρικής”: κάτοχοι τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής της ημεδαπής.

2. Για την κατεύθυνση ”Βιομηχανική Φαρμακολογία”: κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής που είναι

α)  Πτυχιούχοι Ιατρικής

β) Πτυχιούχοι των Τμημάτων Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας-Γενετικής και Νοσηλευτικής (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Φαρμακολογία και Τοξικολογία.

γ) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν διετή, τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία, καταξιωμένοι στο χώρο τους, με αποδεδειγμένο χρόνο θητείας στη Φαρμακοβιομηχανία.

3. Για την κατεύθυνση ”Κλινική Τοξικολογία”: κάτοχοι σπουδών Α.Ε.Ι. Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Χημείας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Α΄114), κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και

2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών  Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ­κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω­να με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, του Ν. 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά  Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Τέλος, υποψηφιότητα για το Π.Μ.Σ. ”Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία” μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι/ες φοιτητές/τριες των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας-Γενετικής και Νοσηλευτικής με την προϋπόθεση να έχουν αποφοιτήσει πριν από την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων οι οποίοι γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ..

Τα δίδακτρα παρακολούθησης του Π.Μ.Σ. ορίζονται σε 1.500€ ανά εξάμηνο και μπορούν να καταβληθούν στο σύνολο τους 4.500€ κατά την εγγραφή ή τμηματικώς σε ισόποσες δόσεις των 1.500€ πριν την έναρξη του κάθε εξαμήνου.

Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται σε 50. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info_cip@auth.gr ή ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση: Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας, Κτίριο 16Β, 3ος όροφος, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ. Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 54124 Θεσσαλονίκη.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, (συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων των σχετικών πιστοποιητικών και λίστας επιστημονικών δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων και άλλης ερευνητικής δραστηριότητας), φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, μία πρόσφατη φωτογραφία (σε φωτογραφικό χαρτί ή κατάλληλη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου, π.χ. jpg).

Επιπλέον, το Π.Μ.Σ. δέχεται ως ακροατές/τριες άτομα οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 3 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και επιθυμούν να παρακολουθήσουν μέχρι τρία (3) επιμέρους μαθήματα (κατόπιν συνεννόησης με το συντονιστή του μαθήματος) χωρίς να έχουν εισαχθεί στο Π.Μ.Σ.καταβάλλοντας μέρος των τελών φοίτησης. Οι ακροατές και οι ακροάτριες δεν λαμβάνουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, αλλά βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος. Το κόστος ακρόασης ανέρχεται σε 400 ευρώ/μάθημα ή 1.000 ευρώ για 3 μαθήματα ανά έτος.

Skip to content