ΠΜΣ 2018- Σήμερα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

ΜΙΦΑ0017 – Φιλοσοφία, ηθική, δεοντολογία και νομοθεσία του φαρμάκου

ΜΙΦΑ0018 – Βασικές αρχές και έννοιες της Φαρμακολογίας

ΜΙΦΑ0019 – Φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων

ΜΙΦΑ0020- Ιατρική Στατιστική Ι

ΜΙΦΑ0021- Ιατρική Πληροφορική – Ιατρική Στατιστική ΙΙ

ΜΙΦΑ0022- Μεθοδολογία της έρευνας και Τεκμηριωμένη Ιατρική

ΜΙΦΑ0023- Κλινική Φαρμακολογία Ι

ΜΙΦΒ0024 (1-2) Κλινική Φαρμακολογία ΙΙ – Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ)

ΜΙΦΒ0025 (1-2-3) Φαρμακοεπιδημιολογία– Φαρμακοεπαγρύπνηση

ΜΙΦΒ0026 (1-2-3) Κλινική Τοξικολογία

ΜΙΦΒ0027 (1-2) Ιατρική Διατροφολογία

ΜΙΦΒ0028 (1-2) Φαρμακοοικονομία – Διοίκηση Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων

ΜΙΦΒ0029 (1-2) Φαρμακευτικές Πωλήσεις – Φαρμακευτικό Marketing – Market access

ΜΙΦΒ0030 (3) Γενική Τοξικολογία

ΜΙΦΒ0031 (3) Βιοανάλυση – Βιοφαρμακευτική ανάλυση

ΜΙΦΒ0032 (3) Αναλυτική Τοξικολογία

ΜΙΦΒ0033 (3) Δικαστική Τοξικολογία

Skip to content