Κανονισμός Λειτουργίας Μηχανισμού Διαχείρισης Παραπόνων και Ενστάσεων

Κανονισμός Λειτουργίας Μηχανισμού Διαχείρισης Παραπόνων και Ενστάσεων

 

 Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει συσταθεί και λειτουργεί η ανεξάρτητη αρχή του Συνηγόρου του Φοιτητή. https://www.auth.gr/synigoros-tou-foititi/

Σκοπός του θεσμού είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών) και καθηγητών κάθε βαθμίδας ή διοικητικών υπηρεσιών. Ο Συνήγορος του Φοιτητή μεριμνά για την τήρηση της νομιμότητας και της ακαδημαϊκής ηθικής και τάξης στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας και την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης με σκοπό τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. Ο Συνήγορος δεν παρεμβαίνει σε ουσιαστικά θέματα διδασκαλίας ή βαθμολόγησης σε εξετάσεις αλλά εξετάζει μόνον φαινόμενα αυθαιρεσίας ή παραβίασης κανόνων ηθικής κατά τη διενέργεια των εξετάσεων (γραπτών ή προφορικών).

 

Σκοπός είναι η αντιμετώπιση κάθε ζητήματος είτε με διαμεσολάβηση μεταξύ των μερών, είτε με παρέμβαση στα αρμόδια όργανα. Kάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας μπορεί να απευθύνεται στο Συνήγορο. Η επικοινωνία φοιτητών και καθηγητών με το Συνήγορο του Φοιτητή γίνεται είτε τηλεφωνικά (τηλ. 2310996916), είτε με αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση synigorosfoititi@auth.gr. Ο Συνήγορος μπορεί να ενεργεί και αυτεπαγγέλτως.

 

Με την υπ’ αριθ. 234/01.09.2021 απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ ορίστηκε ως Συνήγορος του Φοιτητή για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 η κ. Θεοφανώ Παπαζήση, Ομότιμη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής. Με την υπ’ αριθ. 6859/22.09.2022 απόφαση της Συγκλήτου η θητεία της ανανεώθηκε για έναν ακόμη χρόνο.

 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  (ΑΡΙΘ. ΣΥΝ………………………..)

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και των αρχών της διαφάνειας και λογοδοσίας, έχει υιοθετηθεί η  «Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων» των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά σε όλα τα παράπονα που άπτονται της ποιότητας των παρεχόμενων από το ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Η διαδικασία περιγράφεται ως ακολούθως :

Για την καταγραφή των παραπόνων και των ενστάσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του ΠΜΣ είναι διαθέσιμο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το «Έντυπο Υποβολής Παραπόνων» το οποίο συμπληρώνει ο μεταπτυχιακός /ή φοιτητής/τρια.

Ο Υπεύθυνος, αφού εξετάσει το παράπονο προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και ενημερώνει τα όργανα του ΠΜΣ.

Ο Υ.Π., ο Δ/ντής ή η Σ.Ε του ΠΜΣ δύνανται να προτείνουν λύσεις σε ζητήματα που αφορούν ακαδημαϊκά, εκπαιδευτικά ή διοικητικά ζητήματα. Για παράπονα σχετικά με την Ακαδημαϊκή διαδικασία οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες οφείλουν να απευθύνονται αρχικά στον Υπεύθυνο ή και στον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο που έχει ορισθεί και στη συνέχεια στα υπόλοιπα θεσμοθετημένα  όργανα του ΠΜΣ.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που αντιμετωπίζουν εκτεταμένα προβλήματα εξέτασης με συγκεκριμένο μάθημα, έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν τη διαμόρφωση ειδικής τριμελούς επιτροπής εξέτασης, σύμφωνα και με τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΠΜΣ.

Σε κάθε περίπτωση υπάρχει δυνατότητα να ενεργοποιηθεί (μετά από σχετικό αίτημα) και η Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αναφορικά με συμφοιτητές, κ.λ.π.  Τέλος, το ΠΜΣ στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, αρχειοθετεί και διαχειρίζεται τις πληροφορίες που αφορούν τα προσωπικά τους δεδομένα (στοιχεία επικοινωνίας, μητρώο βαθμολογιών και άλλα προσωπικής φύσης δεδομένα) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το ζήτημα που απασχολεί τον/την μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια θα μπορεί να επιλυθεί είτε με άτυπες διαδικασίες – παρουσιάζοντας το  θέμα που έχει προκύψει κατ’ αρχήν στον Υπεύθυνο Σύμβουλο Καθηγητή ή και τον διδάσκοντα του εκάστοτε μαθήματος. Η λύση που δίνεται από τον Υπεύθυνο Καθηγητή έχει το δικαίωμα ο φοιτητής να μην την κάνει αποδεκτή και να αποφασίσει να κάνει επίσημη καταγγελία στην Σ.Ε του ΠΜΣ ή στον Δ/ντή του Προγράμματος.

Αν πάλι η απόφαση που θα πάρει η Συντονιστική Επιτροπή δεν ικανοποιεί τον/την μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια μπορεί να ζητήσει να επανεξεταστεί το αίτημά του και την τελική απόφαση να την πάρει ο Πρόεδρος/ η Συνέλευση του Τμήματος.

Προσωπικά δεδομένα

Ο Υπεύθυνος των παραπόνων αρχειοθετεί και διαχειρίζεται τις πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των φοιτητών – όπως στοιχεία επικοινωνίας, μητρώο βαθμολογιών και άλλα προσωπικής φύσης δεδομένα – σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές /τριες έχουν πρόσβαση στο μητρώο φοίτησής τους μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία»

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΜΣ………

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………………………………………………………………

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………………………………………………………………………….

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Τηλέφωνο / Κινητό:………………………………………………………………………………………………………………………

e-mail………………….………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΣΑΣ

 

 

  • Δηλώνω ότι συναινώ στην διαχείριση των προσωπικών μου δεδομένων από τον Υπεύθυνο του ΠΜΣ …….…………………………………………………….. με σκοπό την επεξεργασία της παρούσας διαμαρτυρίας μου.

 

Θεσσαλονίκη …………………………

 

Ο/Η ΑΙΤ ……..………………….

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ

Skip to content