Πολιτική Ποιότητας Τμήματος για ΠΜΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πολιτική Ποιότητας

του Τμήματος Ιατρικής

για την Ανάπτυξη και Βελτίωση των Π.Μ.Σ.

Θεσσαλονίκη, 19 Δεκεμβρίου 2023

(Συνεδρίαση Συνέλευσης 13/19-12-2023)2

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος Ιατρικής εναρμονίζεται πλήρως με την πολιτική

ποιότητας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, όπως αυτή έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο

του Ιδρύματος και αντικατοπτρίζει τις βασικές αξίες αυτού.

Το Τμήμα Ιατρικής μεριμνά για τη διασφάλιση και ανάδειξη της ποιότητας του διδακτικού, ερευνητικού

και διοικητικού του έργου, μέσω της συνεχούς βελτίωσης όλων των λειτουργιών του και με τη συμμετοχή

και συμβολή όλων των μελών του.

Το Τμήμα οργανώνει και υλοποιεί Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών υψηλών προδιαγραφών

στους σημαντικότερους τομείς και πεδία της επιστήμης του, προσανατολισμένων στις σύγχρονες τάσεις

και απαιτήσεις, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ακαδημαϊκή του φυσιογνωμία. Επιπρόσθετα, το

Τμήμα είναι προσηλωμένο στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και

εργασίας για όλο το προσωπικό του, διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό όσο και στην προσπάθεια ενός

δημιουργικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος για τους φοιτητές του.

Η ποιότητα αναγνωρίζεται ως θεμελιακό στοιχείο για την πραγμάτωση του οράματος και την επίτευξη

της αποστολής του Τμήματος για αυτό κρίνεται ως σημαντική η δημιουργία κουλτούρας ποιότητας.

Εφαρμογή Πολιτικής Ποιότητας – Διασφάλιση Ποιότητας

Το Τμήμα Ιατρικής και τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του δεσμεύονται για την εφαρμογή

της πολιτικής ποιότητας, η οποία ενισχύει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό των

προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, προωθεί το σκοπό και το αντικείμενό τους, υλοποιεί τους

στρατηγικούς τους στόχους (ως τίθενται καθ’ έτος) και καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους

επίτευξής τους, διασφαλίζει τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών και εφαρμόζει τις

ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή

τους. Πέραν των ανωτέρω το Τμήμα δεσμεύεται για την καλλιέργεια κλίματος επικοινωνίας και

συνεργασίας μεταξύ όλων των μελών (προσωπικού, φοιτητών και ενδιαφερόμενων μερών) του

Τμήματος.

Το Τμήμα Ιατρικής και τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του εφαρμόζουν τις θεσμοθετημένες

διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Εγχειριδίου Ποιότητας του Εσωτερικού Συστήματος

Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, με την κατά περίπτωση

απαιτούμενη εξειδίκευση σε επίπεδο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η εφαρμογή των

διαδικασιών του ΕΣΔΠ πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας3

(ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου. Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για το

Τμήμα και τα επιμέρους Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ώστε να υλοποιήσουν τις διδακτικές

και ερευνητικές τους δραστηριότητες, να εξασφαλίσουν την επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει και να

αναβαθμίσουν εν γένει το ακαδημαϊκό έργο.

Το Τμήμα Ιατρικής και τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του, για την υλοποίηση της πολιτικής

δεσμεύονται να εφαρμόσουν τις διαδικασίες ποιότητας που θα αποδεικνύουν:

• την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

• ότι τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και προσόντα είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και

το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης

• την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού/ερευνητικού έργου των

Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

• την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού για τα Προγράμματα

Μεταπτυχιακών Σπουδών

• τη σύνταξη, εφαρμογή και ανασκόπηση ειδικών ετήσιων στόχων ποιότητας για τη βελτίωση των

Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

• το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας

• την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών

• την αποδοτική αξιοποίηση των πόρων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, που

ενδεχομένως προέρχονται από δίδακτρα

• τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης και ανασκόπησης του συστήματος διασφάλισης

ποιότητας για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, με τη συνεργασία της

ΟΜΕΑ και της ΜΟΔΙΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για την παρακολούθηση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των

Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, αναλύονται ως ακολούθως:

• Εφαρμογή πολιτικής για τη διασφάλιση ποιότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών,

περιοδική ανασκόπηση και αναθεώρησή της (όταν απαιτείται).

• Σχεδιασμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία

και τους Κανονισμούς του ΑΠΘ, συνεκτιμώντας -στο πλαίσιο του εφικτού- τις απόψεις φοιτητών,

αποφοίτων του Τμήματος και των ΠΜΣ και συνεργαζόμενων φορέων.

• Εναρμόνιση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις κανονιστικές διατάξεις.

• Εφαρμογή Κανονισμών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και λοιπών Κανονισμών και

Κανονιστικών Αποφάσεων του ΑΠΘ.4

• Υποβολή του Ατομικού Απογραφικού Δελτίου και του Δελτίου Περιγραφής Μαθήματος στο

πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ, από τους διδάσκοντες.

• Διενέργεια αξιολόγησης μαθημάτων και διδασκόντων από τους φοιτητές.

• Ποικίλοι τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών.

• Προσπάθεια παρακολούθησης της εξέλιξης και επαγγελματικής αποκατάστασης αποφοίτων των

Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

• Διδακτικό προσωπικό (επιλογή, κανονισμοί, επιδόσεις, υποστήριξη).

• Διάθεση και διαχείριση των πόρων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (υποδομές,

εξοπλισμός κ.α.).

• Συλλογή και επεξεργασία/ανάλυση δεδομένων ποιότητας (πλήρη, ορθά και επικαιροποιημένα

στοιχεία) για τη διασφάλιση της ποιότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του

Τμήματος με στόχο τη βελτίωση αυτού.

• Παρακολούθηση, ανάλυση και σύγκριση με εθνικούς και διεθνείς δείκτες.

• Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

• Ποιοτική και συστηματική ενημέρωση της ιστοσελίδας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

(Ελληνικά, αγγλικά και ενδεχομένως και άλλη γλώσσα), για τη δημοσιοποίηση των σχετικών

πληροφοριών του Προγράμματος.

• Μηχανισμοί ανατροφοδότησης στρατηγικής και στοχοθεσίας κλπ, επισκόπηση, ανάληψη δράσεων

και διορθωτικών ενεργειών (όταν απαιτείται).

• Διεξαγωγή ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης (παρακολούθηση, έλεγχος και αναθεώρηση των

Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών), σύμφωνα με όλα τα προαναφερθέντα, βάσει των

οδηγιών της ΕΘΑΑΕ και της ΜΟΔΙΠ.

• Υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης, σε συνεργασία με τη

ΜΟΔΙΠ.

Στόχοι Ποιότητας

Οι στόχοι ποιότητας, στους οποίους θα επικεντρώσει τις προσπάθειες του το Τμήμα Ιατρικής για τα

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του, δύνανται να περιλαμβάνουν τα εξής:

1.Βελτίωση Μέσου Ετήσιου Βαθμού Πτυχίου

2.Μείωση της Μέσης Διάρκειας Σπουδών

3.Αύξηση Συμμετοχής στην Αξιολόγηση των Μαθημάτων/Διδασκόντων

4.Αύξηση του μέσου όρου βαθμολογίας στην αξιολόγηση των μαθημάτων5

5.Ενίσχυση Συμβουλευτικής Σπουδών

6.Αύξηση Ετήσιου ποσοστού αποφοίτων

7.Ενίσχυση Ευελιξίας Σπουδών & Φοιτητοκεντρικής Μάθησης

8.Αύξηση αναλογίας μεταπτυχιακών προς προπτυχιακούς φοιτητές

9.Ενίσχυση της Κουλτούρας Ποιότητας στο ΠΜΣ

10.Αύξηση πλήθους προσφερόμενων θέσεων Π.Μ.Σ.

11.Αύξηση πλήθους υποβληθεισών αιτήσεων στο Π.Μ.Σ.

12.Βέλτιστη αναλογία διδασκόμενων – διδασκόντων του Π.Μ.Σ.

13.Ενίσχυση σύγχρονων εκπαιδευτικών πρακτικών, όπως η μάθηση με βάση το πρόβλημα (problem-

based learning, PBL) και η απαρτιωμένη διδασκαλία (integration in medical education),

παράλληλα με την καλλιέργεια της κριτικής, δημιουργικής και ερευνητικής σκέψης.

14.Αύξηση δράσεων για την ανάδειξη στην κοινωνία, στην πολιτεία, αλλά και στη διεθνή

επιστημονική κοινότητα του έργου που συντελείται στο ΑΠΘ και στο ΠΜΣ.

15.Αύξηση πλήθους επιστημονικών δημοσιεύσεων με κριτές ανά μέλος Δ.Ε.Π. του Π.Μ.Σ.

16.Αύξηση πλήθους αναφορών (citations) ανά μέλος Δ.Ε.Π. του Π.Μ.Σ.

17.Αύξηση ετήσιου ποσοστού έργων με συντονιστή μέλος του Π.Μ.Σ.

18.Αύξηση συνολικού πλήθους αναφορών Scopus μελών του Τμήματος ανά μέλος του Π.Μ.Σ.

19.Ενίσχυση Κινητικότητας Φοιτητών

20.Προσέλκυση Αλλοδαπών Φοιτητών

21.Προσέλκυση Επισκεπτών Καθηγητών στο ΠΜΣ από Ιδρύματα της Αλλοδαπής

22.Συμμετοχή σε δραστηριότητες της συνεργασίας ευρωπαϊκών πανεπιστημίων epicur

(https://www.auth.gr/epicur/)

23. Λήψη Διαπιστεύσεων και Πιστοποιήσεων από Διεθνείς Οργανισμούς

Δημοσιοποίηση

Η Πολιτική Ποιότητας επικοινωνείται και διαχέεται στο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, στους

φοιτητές, όπως και σε λοιπά εμπλεκόμενα μέρη. Η Πολιτική Ποιότητας αναρτάται στην ιστοσελίδα του

Τμήματος Ιατρικής και στις ιστοσελίδες των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, επίσης.

Skip to content