Πολιτική Ποιότητας του Προγράμματος

Τμήμα

  Ιατρικής

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία –

Κλινική Τοξικολογία»

Μ1.1

Πολιτική Ποιότητας

της Ακαδημαϊκής Μονάδας

για την Ανάπτυξη και Βελτίωση του Π.Μ.Σ.

19 Δεκέμβριου 2023

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος Ιατρικής εναρμονίζεται πλήρως με την πολιτική ποιότητας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, όπως αυτή έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος και αντικατοπτρίζει τις βασικές αξίες αυτού.

Το Τμήμα Ιατρικής μεριμνά για τη διασφάλιση και ανάδειξη της ποιότητας του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού του έργου, μέσω της συνεχούς βελτίωσης όλων των λειτουργιών του και με τη συμμετοχή και συμβολή όλων των μελών του.

Το Τμήμα οργανώνει και υλοποιεί Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών υψηλών προδιαγραφών στους σημαντικότερους τομείς και πεδία της επιστήμης του, προσανατολισμένων στις σύγχρονες τάσεις και απαιτήσεις, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ακαδημαϊκή του φυσιογνωμία. Επιπρόσθετα, το Τμήμα είναι προσηλωμένο στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας για όλο το προσωπικό του, διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό όσο και στην προσπάθεια ενός δημιουργικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος για τους φοιτητές του.  

Η ποιότητα αναγνωρίζεται ως θεμελιακό στοιχείο για την πραγμάτωση του οράματος και την επίτευξη της αποστολής του Τμήματος για αυτό κρίνεται ως σημαντική η δημιουργία κουλτούρας ποιότητας. 

Εφαρμογή Πολιτικής Ποιότητας – Διασφάλιση Ποιότητας

Το Τμήμα Ιατρικής και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία» ειδικότερα δεσμεύονται για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας, η οποία ενισχύει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, προωθεί το σκοπό και το αντικείμενό τους, υλοποιεί τους στρατηγικούς τους στόχους (ως τίθενται καθ’ έτος) και καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους, διασφαλίζει τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή τους. Πέραν των ανωτέρω το Τμήμα δεσμεύεται για την καλλιέργεια κλίματος επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ όλων των μελών (προσωπικού, φοιτητών και ενδιαφερόμενων μερών) του Τμήματος.

Το Τμήμα Ιατρικής και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία» εφαρμόζουν τις θεσμοθετημένες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Εγχειριδίου Ποιότητας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, με την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση σε επίπεδο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η εφαρμογή των διαδικασιών του ΕΣΔΠ πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου. Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για το Τμήμα και τα επιμέρους Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ώστε να υλοποιήσουν τις διδακτικές και ερευνητικές τους δραστηριότητες, να εξασφαλίσουν την επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει και να αναβαθμίσουν εν γένει το ακαδημαϊκό έργο.

Το Τμήμα Ιατρικής και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία» για την υλοποίηση της πολιτικής δεσμεύονται να εφαρμόσουν τις διαδικασίες ποιότητας που θα αποδεικνύουν:

 • την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • ότι τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και προσόντα είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού/ερευνητικού έργου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • τη σύνταξη, εφαρμογή και ανασκόπηση ειδικών ετήσιων στόχων ποιότητας για τη βελτίωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας
 • την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών
 • την αποδοτική αξιοποίηση των πόρων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, που ενδεχομένως προέρχονται από δίδακτρα
 • τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης και ανασκόπησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία», με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ και της ΜΟΔΙΠ του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για την παρακολούθηση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, αναλύονται ως ακολούθως:

 • Εφαρμογή πολιτικής για τη διασφάλιση ποιότητας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, περιοδική ανασκόπηση και αναθεώρησή της (όταν απαιτείται).
 • Σχεδιασμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τους Κανονισμούς του ΑΠΘ, συνεκτιμώντας -στο πλαίσιο του εφικτού- τις απόψεις φοιτητών, αποφοίτων του Τμήματος και του ΠΜΣ, και συνεργαζόμενων φορέων.
 • Εναρμόνιση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις κανονιστικές διατάξεις.
 • Εφαρμογή Κανονισμών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και λοιπών Κανονισμών και Κανονιστικών Αποφάσεων του ΑΠΘ.
 • Υποβολή του Ατομικού Απογραφικού Δελτίου και του Δελτίου Περιγραφής Μαθήματος στο πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ, από τους διδάσκοντες.
 • Διενέργεια αξιολόγησης μαθημάτων και διδασκόντων από τους φοιτητές.
 • Ποικίλοι τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών.
 • Προσπάθεια παρακολούθησης της εξέλιξης και επαγγελματικής αποκατάστασης αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 • Διδακτικό προσωπικό (επιλογή, κανονισμοί, επιδόσεις, υποστήριξη).
 • Διάθεση και διαχείριση των πόρων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (υποδομές, εξοπλισμός κ.α.).
 • Συλλογή και επεξεργασία/ανάλυση δεδομένων ποιότητας (πλήρη, ορθά και επικαιροποιημένα στοιχεία) για τη διασφάλιση της ποιότητας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία» με στόχο τη βελτίωση αυτού.
 • Παρακολούθηση, ανάλυση και σύγκριση με εθνικούς και διεθνείς δείκτες.
 • Δημοσιοποίηση πληροφοριών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 • Ποιοτική και συστηματική ενημέρωση της ιστοσελίδας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  (Ελληνικά, αγγλικά και ενδεχομένως και άλλη γλώσσα), για τη δημοσιοποίηση των σχετικών πληροφοριών του Προγράμματος.
 • Μηχανισμοί ανατροφοδότησης στρατηγικής και στοχοθεσίας κλπ, επισκόπηση, ανάληψη δράσεων και διορθωτικών ενεργειών (όταν απαιτείται).
 • Διεξαγωγή ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης (παρακολούθηση, έλεγχος και αναθεώρηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών), σύμφωνα με όλα τα προαναφερθέντα, βάσει των οδηγιών της ΕΘΑΑΕ και της ΜΟΔΙΠ.
 • Υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης, σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ.

Στόχοι Ποιότητας του Τμήματος Ιατρικής για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του:

Οι στόχοι ποιότητας, στους οποίους θα επικεντρώσει τις προσπάθειες του το Τμήμα Ιατρικής για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του, δύνανται να περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. Βελτίωση Μέσου Ετήσιου Βαθμού Πτυχίου
 2. Μείωση της Μέσης Διάρκειας Σπουδών
 3. Αύξηση Συμμετοχής στην Αξιολόγηση των Μαθημάτων/Διδασκόντων
 4. Αύξηση του μέσου όρου βαθμολογίας στην αξιολόγηση των μαθημάτων
 • Ενίσχυση Συμβουλευτικής Σπουδών
 • Αύξηση Ετήσιου ποσοστού αποφοίτων
 • Ενίσχυση Ευελιξίας Σπουδών & Φοιτητοκεντρικής Μάθησης
 • Αύξηση αναλογίας μεταπτυχιακών προς προπτυχιακούς φοιτητές
 • Ενίσχυση της Κουλτούρας Ποιότητας στο ΠΜΣ
 • Αύξηση πλήθους προσφερόμενων θέσεων Π.Μ.Σ.
 • Αύξηση πλήθους υποβληθεισών αιτήσεων στο Π.Μ.Σ.
 • Βέλτιστη αναλογία διδασκόμενων – διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
 • Ενίσχυση σύγχρονων εκπαιδευτικών πρακτικών, όπως η μάθηση με βάση το πρόβλημα (problem– based learning, PBL) και η απαρτιωμένη διδασκαλία (integration in medical education), παράλληλα με την καλλιέργεια της κριτικής, δημιουργικής και ερευνητικής σκέψης.
 • Αύξηση δράσεων για την ανάδειξη στην κοινωνία, στην πολιτεία, αλλά και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα του έργου που συντελείται στο ΑΠΘ και στο ΠΜΣ.
 • Αύξηση πλήθους επιστημονικών δημοσιεύσεων με κριτές ανά μέλος Δ.Ε.Π. του Π.Μ.Σ.
 • Αύξηση πλήθους αναφορών (citations) ανά μέλος Δ.Ε.Π. του Π.Μ.Σ.
 • Αύξηση ετήσιου ποσοστού έργων με συντονιστή μέλος του Π.Μ.Σ.
 • Αύξηση συνολικού πλήθους αναφορών Scopus μελών του Τμήματος ανά μέλος του Π.Μ.Σ.
 • Ενίσχυση Κινητικότητας Φοιτητών
 • Προσέλκυση Αλλοδαπών Φοιτητών
 • Προσέλκυση Επισκεπτών Καθηγητών στο ΠΜΣ από Ιδρύματα της Αλλοδαπής
 • Συμμετοχή        σε         δραστηριότητες της       συνεργασίας     ευρωπαϊκών     πανεπιστημίων  epicur (https://www.auth.gr/epicur/)
 • Λήψη Διαπιστεύσεων και Πιστοποιήσεων από Διεθνείς Οργανισμούς

Στόχοι Ποιότητας για το ΠΜΣ «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία»:

Οι στόχοι ποιότητας, στους οποίους θα επικεντρώσει τις προσπάθειες του το Τμήμα Ιατρικής για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία» είναι οι εξής:

1. Ικανοποίηση αποφοίτων του ΠΜΣ και ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας

2. Βελτίωση των  ετήσιων επιδόσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων

3. Αύξηση συμμετοχής των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στην έρευνα και δημοσιεύσεις

4. Βελτίωση τεχνικού και εκπαιδευτικού υλικού

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων αποτελεί βασικό μέλημα του Τμήματος και καθίσταται δυνατή χάρη στην υψηλού βαθμού ποιότητα των μελών του Τμήματος και στην ενεργό συμμετοχή των φοιτητών στις δραστηριότητές του.

Δημοσιοποίηση

Η Πολιτική Ποιότητας επικοινωνείται και διαχέεται στο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, στους φοιτητές, όπως και σε λοιπά εμπλεκόμενα μέρη. Η Πολιτική Ποιότητας αναρτάται στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Skip to content