Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος

Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Ιατρικής

της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος εναρμονίζεται με την πολιτική ποιότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και αποβλέπει στην υλοποίηση στόχων ποιότητας που αφορούν στη λειτουργία του και ειδικότερα στην οργάνωση και λειτουργία των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΠΣ). Εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών και του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου, ώστε να προσαρμόζεται στις σύγχρονες ακαδημαϊκές και ερευνητικές συνθήκες.

Το Τμήμα δεσμεύεται για την εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας που υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό των ΠΠΣ, προωθεί με σαφήνεια το σκοπό και το αντικείμενό του, υλοποιεί τους στρατηγικούς στόχους του Τμήματος, και καθορίζει τις ενδεικνυόμενες ενέργειες και τους τρόπους μέσω των οποίων μπορούν αυτοί να επιτευχθούν με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

Οι στόχοι αυτοί των ΠΠΣ είναι:

 1. Η υψηλή στάθμη και ποιότητα των σπουδών με διεθνή κριτήρια.
 2. Η παροχή γνώσεων με έμφαση τόσο στις βασικές επιστήμες όσο και στο κλινικό έργο, μέσω σύγχρονων εκπαιδευτικών πρακτικών, όπως η μάθηση με βάση το πρόβλημα (problem-based learning, PBL) και η απαρτιωμένη διδασκαλία (integration in medical education), παράλληλα με την καλλιέργεια της κριτικής, δημιουργικής και ερευνητικής σκέψης.
 3. Ο σωστός συνδυασμός βάθους και εύρους γνώσεων.
 4. Η εξοικείωση με τομείς αιχμής και η διεξαγωγή εργαστηριακού και κλινικού έργου, σε συνδυασμό με έρευνα διεθνούς επιπέδου.

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων αποτελεί βασικό μέλημα του Τμήματος και καθίσταται δυνατή χάρη στην υψηλού βαθμού ποιότητα των μελών του Τμήματος και στην ενεργό συμμετοχή των φοιτητών στις δραστηριότητές του.

Πιο συγκεκριμένα, σε ετήσια βάση, με συντονισμό από την ΟΜΕΑ, και µε τη συνδρομή όλων των οργάνων και επιτροπών του Τμήματος διενεργείται συγκέντρωση, καταγραφή και επεξεργασία συγκεντρωτικών στοιχείων µε ποσοτικά δεδομένα σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών όλων των κύκλων (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών), την εξέλιξη και πρόοδο των φοιτητών, την πρόσληψη και εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού και του υπόλοιπου επιστημονικού και ερευνητικού προσωπικού, την ερευνητική παραγωγή του Τμήματος σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο των µελών ΔΕΠ, καθώς και κάθε άλλο θέμα το οποίο είναι σχετικό µε τη λειτουργία και την επίτευξη των στόχων και προτεραιοτήτων του Τμήματος. Τα αποτελέσματα της εσωτερικής αποτίμησης παρουσιάζονται σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής ΠΠΣ και στη συνέχεια στη Συνέλευση του Τμήματος, όπου αποφασίζονται οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις και βελτιωτικές ενέργειες.

Οι στόχοι και η πολιτική ποιότητας των ΠΠΣ είναι δημόσια αναρτημένοι και διαθέσιμοι στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής στο σύνδεσμο με τίτλο «Πολιτική Ποιότητας».

Η πολιτική ποιότητας πραγματοποιείται με:

 • τη δέσμευση για συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του Ιδρύματος.
 • τη θέσπιση, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των στόχων της διασφάλισης ποιότητας, οι οποίοι εναρμονίζονται πλήρως με τη στρατηγική του Ιδρύματος.

   Η πολιτική αυτή υποστηρίζει κυρίως:

 • την οργάνωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας.
 • την ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών από την ηγεσία του Τμήματος, τις επιτροπές και άλλες λειτουργικές μονάδες, τα μέλη ΔΕΠ, το διοικητικό προσωπικό και τους φοιτητές, καθώς και το ρόλο που τους αναλογεί σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας.
 • τη διαφύλαξη των ακαδημαϊκών αρχών και της δεοντολογίας, την αποτροπή των διακρίσεων, την ενθάρρυνση της συμμετοχής εξωτερικών φορέων στη διασφάλιση ποιότητας.
 • τη συνεχή βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας.
 • τη διασφάλιση ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και τη συμμόρφωσή τους με το ειδικό πρότυπο της ΕΘΑΑΕ.
 • την αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη και διατήρηση των υποδομών.
 • τη διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία του Τμήματος.
 • την ανάπτυξη και ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.

Διαδικασίες που εξυπηρετούν τους ειδικούς στόχους της πολιτικής ποιότητας:

 Αποτελεί έργο της Επιτροπής ΠΠΣ ο περιοδικός έλεγχος και ετήσια ανασκόπηση των παρακάτω παραμέτρων πολιτικής ποιότητας.

 • Καταλληλότητα υποδομών εκπαίδευσης, καταγραφή-αξιολόγηση των αναγκών βελτίωσης.
 • Καταγραφή-αξιολόγηση των αναγκών σε ανανέωση-απόκτηση του απαραίτητου εκπαιδευτικού υλικού.
 • Τακτική παρακολούθηση της αξιολόγησης του Διδακτικού Προσωπικού από τους φοιτητές μέσω ανώνυμων ερωτηματολογίων και ετήσια ανάλυση αξιολόγησης των ΠΠΣ από τους διδάσκοντες. Επίσης προβλέπεται χρήση των κριτηρίων κρίσης των μελών ΔΕΠ σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Τμήματος Ιατρικής για την επιλογή νέων διδασκόντων και έλεγχος επάρκειας χρήσης αγγλικής γλώσσας.
 • Περιοδική καταγραφή ικανοποίησης φοιτητών και διδακτικού προσωπικού από τις προσφερόμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες των ΠΠΣ. Περιοδική καταγραφή και  αξιολόγηση των αναγκών υποστηρικτικών υπηρεσιών.
Skip to content