Υποτροφίες, Απαλλαγή τελών φοίτησης, Βραβεία

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Στο ΠΜΣ προβλέπονται τέλη φοίτησης (δίδακτρα) που ορίζονται στο ποσό 4.500,00 (τεσσεράμισι χιλιάδων ευρώ) για κάθε πλήρη κύκλο σπουδών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στην καταβολή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα του Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών (η καταβολή των τελών φοίτησης, γίνεται σε καθορισμένες ημερομηνίες, σε τρεις ισόποσες δόσεις).

Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Π.Θ. από τους/ις ίδιους/ες τους/ις φοιτητές/τριες (ή από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του φοιτητή), με τη χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής RF (ταυτότητα πληρωμής), από οποιαδήποτε ελληνική Τράπεζα. Ο κωδικός είναι προσωπικός για κάθε μεταπτυχιακό/η φοιτητή/τρια και αντιστοιχεί σε πληρωμή με αντίστοιχη έκδοση παραστατικού (απόδειξη ή τιμολόγιο), αφού προηγουμένως έχει ενημερωθεί η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ορθής έκδοσης του παραστατικού από την υπηρεσία του Ε.Λ.Κ.Ε. – Α.Π.Θ..

Η πλημμελής καταβολής των οικονομικών υποχρεώσεων συνιστά ικανό λόγω μη απονομής του Διπλώματος ή και διαγραφής από το Π.Μ.Σ.

Για τους ακροατές/τριες καταβάλλονται δίδακτρα ύψους 400 ευρώ ανά μάθημα. Σε περίπτωση που κάποιος/α ακροατής/τρια επιλέξει την παρακολούθηση τριών μαθημάτων τότε καταβάλλονται δίδακτρα ύψους 1.000 ευρώ.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Οι φοιτητές/τριες που είναι Έλληνες πολίτες και εγγράφονται στο Πρόγραμμα μέσω του Α.Π.Θ. μπορούν, εφόσον πληρούν τα κριτήρια που ορίζει η ελληνική νομοθεσία, δηλαδή λόγω χαμηλών οικονομικών πόρων βάσει του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος) να ζητήσουν απαλλαγή από τα δίδακτρα. Ο αριθμός των απαλλασσόμενων φοιτητών δεν θα υπερβαίνει το 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Πρόγραμμα.

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να τύχουν απαλλαγής από τα δίδακτρα για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Προγράμματος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο Πρόγραμμα. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής στο Πρόγραμμα.

Δικαίωμα για την απαλλαγή τελών φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων έχουν όσοι/ες μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες πληρούν το κριτήριο αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ΄ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10). Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις του δικαιώματος της δωρεάν φοίτησης στα Π.Μ.Σ. περιγράφονται στην ισχύουσα νομοθεσία καθώς στην απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 86, παραγρ. 1, 2, 4 και 5 της αριθμ. 4957/21-07-2022 απόφασης του ΥΠΕΘ (ΦΕΚ 141/τ.Α/21.7.2022).

    Οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. και αφορά τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι/ες υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. και εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής. Η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης παρέχεται αποκλειστικά για τη φοίτηση σε ένα (1) Π.Μ.Σ. που οργανώνεται από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Στον παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθορίζονται οι απαραίτητες διαδικασίες για την επιτυχή ολοκλήρωση για τη χορήγηση του δικαιώματος της δωρεάν φοίτησης.

Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ..

Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης συνοδεύεται με τα εξής δικαιολογητικά :

1) Τίτλος σπουδών Α’ κύκλου διπλώματος ίσο ή ανώτερο του επτά μισή (7,5) με άριστα το δέκα.

2) Υπεύθυνη δήλωση, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει γίνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 86 του ν. 4957/2022 και ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή.

3) (α) Αντίγραφα των δηλώσεων E1 και των εκκαθαριστικών (συμπεριλαμβανομένου του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ), των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του συνόλου των μελών της οικογένειας του/ης αιτούντος/σας την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, δηλαδή του/ης ίδιου/ας του/ης αιτούντος/σας, των γονέων του/ης, ανεξαρτήτως αν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών του/ης έως είκοσι έξι (26) ετών, εφόσον είναι άγαμοι/ες. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, προσκομίζει τη δήλωση Ε1 και το εκκαθαριστικό του γονέα στον οποίο ο/η αιτών/ούσα είναι καταχωρημένος/η ως εξαρτώμενο μέλος (όπως ο όρος προσδιορίζεται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) ή ήταν καταχωρημένος/η πριν την υποβολή φορολογικής δήλωσης αυτοτελώς.

     (β) Αντίγραφα των δηλώσεων E1 και των εκκαθαριστικών (συμπεριλαμβανομένου του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ), των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του ατομικού φορολογητέου εισοδήματος (από 26 ετών και πάνω).

     (γ) Αντίγραφα των δηλώσεων E1 και των εκκαθαριστικών (συμπεριλαμβανομένου του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ),  των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του ατομικού και της /του συζύγου ή συμβιούντος/ούσας του/ης, εφόσον είναι έγγαμος/η ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ανεξαρτήτως αν υποβάλλουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση.

4) (α) Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή εκδοθέν/ντα εντός των τελευταίων τριών μηνών.

     (β) Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή σε Κολέγια ή στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.

     (γ) Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ελληνικής Αστυνομίας, για τον/ην ίδιο/α ή για εξαρτώμενο μέλος του νοικοκυριού με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση και να προκύπτει η διάρκεια της αναπηρίας από αυτά.

     (δ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, αν ο/η φοιτητής/τρια έχει δηλώσει ορφανός/ή από τον έναν ή και τους δύο γονείς.

     (ε) Διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια είναι διαζευγμένος/η ή δηλώνει τέκνο διαζευγμένων γονέων.

*Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη Γραμματεία ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. και εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση πατώντας ΕΔΩ ΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ-ΤΕΛΩΝ-ΦΟΙΤΗΤΗΣ_2023_2024

Είναι δυνατόν με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών ανάλογα με τα έσοδα του Π.Μ.Σ. να χορηγούνται υποτροφίες αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες.

Οι υποτροφίες παρέχονται με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια (όπως την ακαδημαϊκή επίδοση βάσει μέσου όρου βαθμολογίας των Α΄ και Β΄ εξαμήνων σπουδών του ΠΜΣ) και εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ..

Οι όροι χορήγησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών και αφορούν υποτροφίες αριστείας (μέχρι τρείς (3) υποτροφίες σύνολο για το Γ’ εξάμηνο σπουδών του ΠΜΣ), οι οποίες αποδίδονται στους/ις αριστούχους φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. βάσει της επίδοσής τους στα μαθήματα του Α΄  και Β΄ εξαμήνου σπουδών.

Προϋποθέσεις – κριτήρια:

 α) Στις υποτροφίες αριστείας μπορούν να συμμετέχουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τα δύο πρώτα εξάμηνα φοίτησης και έχουν βαθμό κανονικής διάρκειας φοίτησης.

β) Επιτυχής ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών

γ) Βαθμολογική επίδοση στα μαθήματα (με μέσο όρο μεγαλύτερο ή ίσο του οκτώ και μισό)

Οι υποτροφίες απαλλάσσουν τους/τις δικαιούχους τους από τα τέλη φοίτησης του τελευταίου (Γ΄) εξαμήνου σπουδών.

Η Σ.Ε του ΠΜΣ μετά από έλεγχο θα εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία αποφασίζει σχετικά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση.

Το Α.Π.Θ. δύναται να χορηγεί ανταποδοτικές υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες με την υποχρέωση υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και παροχής επικουρικού διδακτικού έργου.

Skip to content