Φιλοσοφία

Τα Εργαστήρια Κλινικής Φαρμακολογίας και Ιατροδικαστικής Τοξικολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ οργανώνουν και προσφέρουν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: ”Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία” / ”Clinical and Industrial Pharmacology – Clinical Toxicology” από  το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο ”Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία”, στις εξής ειδικεύσεις:

1. Κλινική Φαρμακολογία και Φαρμακευτική Ιατρική

2. Βιομηχανική Φαρμακολογία    

3. Κλινική Τοξικολογία

Στόχος του Π.Μ.Σ. ”Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία” είναι να εξοικειωθούν οι επαγγελματίες της Υγείας και οι εργαζόμενοι στο χώρο του φαρμάκου  (με κύριο αντικείμενο εργασίας την διοίκηση, τις πωλήσεις, το marketing και το market access) με την πρακτική εφαρμογή της Κλινικής Φαρμακολογίας, των διαδικασιών ανάπτυξης, δοκιμής, κυκλοφορίας και πωλήσεων νέων φαρμάκων από την Φαρμακοβιομηχανία και της Κλινικής Τοξικολογίας, με απώτερο σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στην ορθολογική συνταγογράφηση και την επιστημονική τεκμηρίωση της φαρμακοθεραπείας, την εξοικείωση με τις διαδικασίες έρευνας, ανάπτυξης & έγκρισης νέων φαρμάκων καθώς και την απόκτηση δεξιοτήτων αναφορικά με την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία, την διασύνδεση της Φαρμακοβιομηχανίας με τους επαγγελματίες Υγείας, όπως και την αντιμετώπιση ανεπιθύμητων ενεργειών, φαρμακευτικών και άλλων αλληλεπιδράσεων και δηλητηριάσεων που προκύπτουν από ορθή ή κακή χρήση φαρμάκων.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης (δηλ. 2 εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση και συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας) και διεξάγεται στα Εργαστήρια Κλινικής Φαρμακολογίας και Ιατροδικαστικής-Τοξικολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ..  Ο τελικός τίτλος που απονέμεται είναι συνισταμένη του βασικού πτυχίου και της διπλωματικής εργασίας που εκπονούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Ειδικότερα, κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί/ες στο Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ.1,7 και 8 του Ν. 4485/2017 είναι:

1. Για την ειδίκευση ”Κλινική Φαρμακολογία και Φαρμακευτική Ιατρική”: κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών σπουδών Α.Ε.Ι. Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής της ημεδαπής ή ομοταγών τμημάτων ή σχολών της αλλοδαπής.

2. Για την ειδίκευση ”Βιομηχανική Φαρμακολογία”: κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών τμημάτων ή σχολών της αλλοδαπής. Συγκεκριμένα:

α) Πτυχιούχοι Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής

β) Πτυχιούχοι των Τμημάτων Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας-Γενετικής και Νοσηλευτικής (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Φαρμακολογία και Τοξικολογία.

γ) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν διετή, τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία, καταξιωμένοι στο χώρο τους, με αποδεδειγμένο χρόνο θητείας στη Φαρμακοβιομηχανία στα τμήματα διοίκησης, πωλήσεων, marketing και market access.

3. Για την ειδίκευση ”Κλινική Τοξικολογία” γίνονται δεκτοί κάτοχοι σπουδών Α.Ε.Ι. Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Χημείας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Α΄114), κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

1) κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής

2) κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ­κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω­να με το ν. 3328/2005 (Α’ 80)

3) μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, του Ν. 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά  Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Υποψηφιότητα για το Π.Μ.Σ. μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τελειόφοιτες φοιτήτριες των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας-Γενετικής και Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής με την προϋπόθεση να έχουν αποφοιτήσει πριν από την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων, οι οποίοι γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ..

Τα δίδακτρα παρακολούθησης του Π.Μ.Σ. ορίζονται σε 1.500€ ανά εξάμηνο και μπορούν να καταβληθούν στο σύνολο τους (4.500€) κατά την εγγραφή ή τμηματικώς (σε ισόποσες δόσεις των 1.500€) πριν την έναρξη του κάθε εξαμήνου.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ”Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία- Κλινική Τοξικολογία” ορίζεται σε 50, εκ των οποίων 40 αφορούν εισακτέους στις ειδικεύσεις ”Κλινική Φαρμακολογία και Φαρμακευτική Ιατρική” και ”Βιομηχανική Φαρμακολογία” και 10 αφορούν εισακτέους στην ειδίκευση ”Κλινική Τοξικολογία”. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από  01/06/2019 μέχρι και 30/06/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info_cip@auth.gr ή ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση: Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας, Κτίριο 16Β, 3ος όροφος, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ. Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 54124 Θεσσαλονίκη.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, (συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων των σχετικών πιστοποιητικών και λίστας επιστημονικών δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων και άλλης ερευνητικής δραστηριότητας), φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και μία πρόσφατη φωτογραφία (σε φωτογραφικό χαρτί ή κατάλληλη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου, π.χ. jpg).

Τέλος, το Π.Μ.Σ. δέχεται ως ακροατές/τριες άτομα οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 3 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και επιθυμούν να παρακολουθήσουν μέχρι τρία (3) επιμέρους μαθήματα (κατόπιν συνεννόησης με το συντονιστή του μαθήματος) χωρίς να έχουν εισαχθεί στο Π.Μ.Σ., καταβάλοντας μέρος των τελών φοίτησης. Οι ακροατές και οι ακροάτριες δεν λαμβάνουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, αλλά βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος. Το κόστος ακρόασης ανέρχεται σε 400 ευρώ/μάθημα ή 1.000 ευρώ για 3 μαθήματα ανά έτος.

Skip to content