Φιλοσοφία

Το Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) πλήρους φοίτησης με τίτλο «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία».

Πρόκειται για Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Β΄ κύκλου, η επιτυχής παρακολούθηση του οποίου οδηγεί σε απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία» σε μία από τις δύο κατευθύνσεις που λειτουργούν:

1. Κλινική Φαρμακολογία και Φαρμακευτική Ιατρική

2. Βιομηχανική Φαρμακολογία

Ο τελικός τίτλος που απονέμεται είναι συνισταμένη του βασικού πτυχίου και της διπλωματικής εργασίας που εκπονούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κλινική Φαρμακολογία καθώς και στελέχη επιχειρήσεων καταξιωμένα στο χώρο τους, με πιστοποιημένο χρόνο θητείας στη Φαρμακοβιομηχανία.

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση στην Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία. Δίνεται έμφαση στην απόκτηση γνώσεων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων με απώτερο στόχο την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε κάθε τι που αφορά στο φάρμακο (από την ιδέα ανάπτυξης ενός νέου φαρμάκου μέχρι την παρακολούθηση της χρήσης του μετά την είσοδο του στην αγορά), την ορθολογική συνταγογράφηση και την επιστημονική τεκμηρίωση της φαρμακοθεραπείας, λαμβάνοντας υπόψη της τις αρχές της Φαρμακοδυναμικής και Φαρμακοκινητικής, τις δυνατότητες που προσφέρουν τα νέα πεδία της Φαρμακογενετικής, της Φαρμακογενομικής, της πρωτεομικής και της μεταβονομικής, τις αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής, τη συνοσηρότητα, κ.λπ..

Ειδικότερα το Π.Μ.Σ. έχει ως στόχους:

1. Την εξειδικευμένη και σε βάθος θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών/φοιτητριών του σε ένα από τα δύο προσφερόμενα γνωστικά πεδία (κλάδους) της Φαρμακολογίας.

2. Την ενεργό και πολύμορφη συμμετοχή τους στο πεδίο της Φαρμακολογίας του ενδιαφέροντός τους και στην ανάληψη επαγγελματικής δράσης σε αυτό, με τις εφαρμογές στην έρευνα, ανάπτυξη/παραγωγή, αλλά και την κλινική πράξη και αγορά του φαρμάκου.

3. Τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας από τους ίδιους/ίδιες και τη συγγραφή και δημοσίευση επιστημονικής εργασίας.

Στο Π.Μ.Σ. «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία» γίνονται δεκτοί/ές:

1. Πτυχιούχοι Ιατρικής

α) όλων των Σχολών Επιστημών Υγείας της ημεδαπής

β) ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν επισήμως αναγνωρισμένους ως ισότιμους ή αντίστοιχους τίτλους σπουδών

2. Πτυχιούχοι των Τμημάτων Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας-Γενετικής και Νοσηλευτικής (ΑΕΙ και ΤΕΙ) σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Φαρμακολογία.

3. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν διετή, τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία, καταξιωμένοι στο χώρο τους, με αποδεδειγμένο χρόνο θητείας στη Φαρμακοβιομηχανία.

4. Στο Π.Μ.Σ., επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί/δεκτές τουλάχιστον:

α) ένας/μία (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ο οποίος/η οποία πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ..

β) ένας/μία (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους.

Εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες πτυχιούχων, υποψηφιότητα για το Π.Μ.Σ. μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τελειόφοιτες φοιτήτριες των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας-Γενετικής και Νοσηλευτικής με την προϋπόθεση να έχουν πάρει το πτυχίο τους πριν από την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων, οι οποίοι γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ.

Οι πτυχιούχοι της Ιατρικής μπορούν να φοιτούν και στις δύο κατευθύνσεις, ενώ οι απόφοιτοι όλων των υπολοίπων σχολών μπορούν να φοιτούν μόνο στη δεύτερη κατεύθυνση.

Για τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ. καταβάλλονται δίδακτρα ύψους 6.000 ευρώ (1.500 ευρώ ανά εξάμηνο). Το ύψος των διδάκτρων και ο τρόπος καταβολής μπορούν να αναπροσαρμόζονται πριν την προκήρυξη ανά έτος.

Το Π.Μ.Σ. δέχεται επιπλέον ως ακροατές/τριες άτομα τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν μέχρι 3 επιμέρους μαθήματα (κατόπιν συνεννόησης με το διδάσκοντα) χωρίς να έχουν εισαχθεί στο Π.Μ.Σ.. Οι ακροατές και οι ακροάτριες δεν θα λάβουν μεταπτυχιακό τίτλο, αλλά βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος. Το κόστος παρακολούθησης για τους ακροατές ανέρχεται σε 400 ευρώ/μάθημα ή 1000 ευρώ για 3 μαθήματα. Η υποβολή αίτησης για τους ακροατές δεν απαιτεί έξοδα διαχείρισης φακέλου.

Skip to content