Περιγραφή Προγράμματος

Στο Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία»,  «Clinical and Industrial Pharmacology – Clinical Toxicology», η επιτυχής παρακολούθηση του οποίου οδηγεί σε απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία» σε μία από τις τρείς ειδικεύσεις

1. Κλινική Φαρμακολογία και Φαρμακευτική Ιατρική/ Clinical Pharmacology and    Pharmaceutical Medicine

2.  Βιομηχανική Φαρμακολογία / Industrial Pharmacology

3.  Κλινική Τοξικολογία / Clinical Toxicology

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:

Η εξειδικευμένη και σε βάθος θεωρητική κατάρτιση και εκπαίδευση των φοιτητών/φοιτητριών του σε ένα από τα τρία προσφερόμενα γνωστικά πεδία (κλάδους) της Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας, σε θέματα αξιολόγησης και ανάπτυξης νέων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένης της κλινικής δοκιμής και της βιομηχανικής παραγωγής, εξειδίκευση στην αξιολόγηση της τοξικότητας φαρμάκων, ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων σε αναλυτικές τεχνικές και στρατηγικές για την αντιμετώπιση προκλήσεων και προβλημάτων στον τομέα της Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας.

Η ενεργός και πολύμορφη συμμετοχή των φοιτητών/φοιτητριών του στο πεδίο της Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας του ενδιαφέροντος τους και στην ανάληψη επαγγελματικής δράσης σε αυτό, με τις εφαρμογές στην έρευνα αλλά και την κλινική πράξη. 

Η διεξαγωγή σχετικής έρευνας από τους ίδιους/ίδιες και η συγγραφή επιστημονικής εργασίας.

To Γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία» είναι να εξοικειωθούν οι επαγγελματίες της Υγείας και οι εργαζόμενοι/ες στο χώρο του φαρμάκου με την πρακτική εφαρμογή της Κλινικής Φαρμακολογίας και Κλινικής Τοξικολογίας, των διαδικασιών ανάπτυξης, δοκιμής κυκλοφορίας και πώλησης νέων φαρμάκων από την Φαρμακοβιομηχανία, με απώτερο σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στην ορθολογική συνταγογράφηση και την επιστημονική τεκμηρίωση της φαρμακοθεραπείας, την εξοικείωση με τις διαδικασίες έρευνας, ανάπτυξης και έγκρισης νέων φαρμάκων καθώς και την απόκτηση δεξιοτήτων αναφορικά με την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία. Επιπλέον, την αντιμετώπιση ανεπιθύμητων ενεργειών, φαρμακευτικών και άλλων αλληλεπιδράσεων και δηλητηριάσεων που προκύπτουν από ορθή ή κακή χρήση φαρμάκων.

Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται κάθε Οκτώβριοκαι η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική. 

Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική γλώσσα

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Ε.) ορίζεται κατ΄ ελάχιστο στα τρία (3) εξάμηνα, πλήρους φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, (δηλ. 2 εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας).  Με πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής είναι δυνατόν να παρατείνεται κατά ένα (1) έτος ο χρόνος φοίτησης ή/και ο χρόνος συγγραφής και κατάθεσης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται σε πέντε (5) εξάμηνα.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. απαιτείται να συμπληρώσουν 90 ECTS, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων, κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 ECTS. ως εξής:

α) Εξήντα (60 ECTS) από την επιτυχή φοίτηση στα προσφερόμενα μαθήματα σε κάθε εξάμηνο.

β) Τριάντα (30) ECTS από την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Στο Α΄ εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ διδάσκονται επτά (7) μαθήματα κορμού υποχρεωτικά, κοινά και για τις τρείς (3) ειδικεύσεις. 

Στο Β΄ εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ διδάσκονται διαφορετικά μαθήματα αναλόγως των ειδικεύσεων. (Αναλυτικά αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών). 

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής φοίτησης. Η μερική φοίτηση προβλέπεται για όσους/ες αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα και για μη εργαζόμενους/ες μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος «πλήρους» φοίτησης και για ιδιαίτερες εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις,για τις οποίες αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος και οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία» κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60), μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες. 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα κατανέμονται στις ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. ως εξής: στην πρώτη ειδίκευση και στη δεύτερη ειδίκευση (όπου τα μαθήματα είναι κοινά), 45 (σαράντα πέντε) φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο, με ελάχιστο αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών 24 (είκοσι τέσσερα) και στην τρίτη ειδίκευση 15 (δεκαπέντε) φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο, με ελάχιστο αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών 6 (έξι). Δύναται η αναπροσαρμογή κατανομής των φοιτητών/τριών ανά ειδίκευση με πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.. Ο ελάχιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών συνολικά για να λειτουργήσει το Π.Μ.Σ. είναι τριάντα (30).

Οι κατηγορίες των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/-ές για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και της αλλοδαπήςκαι ειδικότερα:

1. Για την ειδίκευση «Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακευτικής Ιατρικής»:

Κάτοχοι τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής της ημεδαπής και αλλοδαπής.

2. Για την ειδίκευση «Βιομηχανική Φαρμακολογία»:

Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και αλλοδαπής:

α)Πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Βιοϊατρικών Επιστημών, Μοριακής Βιολογίας-Γενετικής και Νοσηλευτικής (Α.Ε.Ι. και πρώην Τ.Ε.Ι.) σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής, και Τμημάτων που το αντικείμενό τους εμπίπτει με αυτό του συγκεκριμένου ΠΜΣ, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Φαρμακολογία και Τοξικολογία. 

β)  Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης Α.Ε.Ι. και πρώην Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν διετή, τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία, καταξιωμένοι στο χώρο τους, με αποδεδειγμένο χρόνο θητείας στη Φαρμακοβιομηχανία.

3. Για την ειδίκευση «Κλινική Τοξικολογία»:

Κάτοχοι τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και αλλοδαπής Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Χημείας, Βιολογίας, Βιοϊατρικών Επιστημών, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας και Τμημάτων που το αντικείμενό τους εμπίπτει με αυτό του συγκεκριμένου ΠΜΣ.

Υποψηφιότητα για το Π.Μ.Σ. μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τελειόφοιτες φοιτήτριες των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας-Γενετικής και Νοσηλευτικής με την προϋπόθεση να έχουν αποφοιτήσει πριν από την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων, οι οποίοι γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ..

Η επιλογή θα γίνεται με βάση το βιογραφικό των υποψηφίων (αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών) και συνέντευξη από την τριμελή Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη ΔΕΠ του ιδίου ή συναφούς αντικειμένου που ανήκουν στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ..

Η αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής για εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, γίνεται από τα Ακαδημαϊκά Τμήματα. Ακόμη κι αν ο υποψήφιος έχει ισοτιμία τίτλων σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ δεν υποχρεούται να την καταθέσει. Αν φέρει ισοτιμία η διαδικασία γίνεται και πάλι από το Τμήμα.  Τα Ακαδημαϊκά Τμήματα έχουν την ευθύνη της ακαδημαϊκής και μόνο αναγνώρισης των τίτλων σπουδών και όχι της ισοτιμίας. Για την ισοτιμία των τίτλων σπουδών, την ευθύνη εξακολουθεί να έχει ο ΔΟΑΤΑΠ.  Οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν κάνει ήδη αίτηση ή φοιτούν σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, υπό την αίρεση της προσκόμισης ατομικής πράξης αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., απαλλάσσονται από αυτήν την υποχρέωση και η αίτησή τους ή η συνέχιση των σπουδών τους εξετάζεται με βάση τα κριτήρια του νέου νόμου (άρθρα 297-316 και 479-481 του ν.4957/2022).

Τρόπος ελέγχου του γενικού τύπου τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών:

 1. η γνησιότητα γίνεται:
  1. με σφραγίδα της Χάγης,
  2. με κατάθεση του πτυχίου και ταυτόχρονη ενημέρωση του Πανεπιστημίου της Αλλοδαπής από τον ενδιαφερόμενο. Η ενημέρωση συνοδεύεται με επίσημο email του Πανεπιστημίου της Αλλοδαπής δίνοντας στην Γραμματεία του εκάστοτε Ακαδημαϊκού Τμήματος τη δυνατότητα να ελέγξει τη γνησιότητα,

2. σε περίπτωση που χρειάζεται η ειδικότητα που απονέμει ο τίτλος σπουδών, ο έλεγχος γίνεται από την αναγραφή του στο πτυχίο και την αναλυτική βαθμολογία ή το Παράρτημα Διπλώματος,

3. σε περίπτωση που ενδιαφέρει ο βαθμός, χρησιμοποιείται η αντιστοίχιση με τη διαδικασία που γνωστοποιήθηκε από τον ΔΟΑΤΑΠ,

4. η ακαδημαϊκή αναγνώριση αφορά μόνο τη συγκεκριμένη διαδικασία, κατοχυρώνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και δεν δίνεται στον ενδιαφερόμενο. Αν ο/η υποψήφιος/α θέλει σχετική βεβαίωση θα πρέπει να αποταθεί στον ΔΟΑΤΑΠ για Ισοτιμία.

Η προκήρυξη εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι αιτήσεις συνοδευόμενες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

Τα κριτήρια επιλογής των εισακτέων, περιλαμβάνουν:

 1. Κατοχή πτυχίου/διπλώματος πρώτου κύκλου σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 2. Γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία, όταν δεν είναι βεβαιωμένα η μητρική τους, πιστοποιείται είτε με πτυχίο αντίστοιχου ξενόγλωσσου πανεπιστημιακού τμήματος είτε με κατοχή τουλάχιστον αναγνωρισμένων πιστοποιητικών καλής (επιπέδου B2) ή πολύ καλής (επιπέδου C1) ή άριστης γνώσης (επιπέδου C2), σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. Εναλλακτικά μπορεί να υποβληθεί πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ελληνικού Πανεπιστημίου ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, από το οποίο προκύπτει η επιτυχής ολοκλήρωση αγγλόφωνου προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος.
 3. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή.
 4. Πλέον των παραπάνω δικαιολογητικών ο/η υποψήφιος/ς δύναται να υποβάλλει, εφόσον τα διαθέτει :
 1. Δίπλωμα ή διπλώματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικό Πανεπιστήμιο ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής.
 2. Διδακτορικό τίτλο ελληνικού Πανεπιστημίου ή ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής.
 3. Πιστοποιητικά για πιθανή καλή γνώση της γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής ή ρωσικής γλώσσας. Εάν ο/η υποψήφιος είναι αλλοδαπός μπορεί να καταθέσει πιστοποιητικά για τη γνώση και της ελληνικής γλώσσας.
 4. Αποδεικτικά έγγραφα για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών και για επαγγελματική εμπειρία ή συναφούς.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε ως ακριβές αντίγραφο είτε ως απλή φωτοτυπία.

 1. Οι αλλοδαποί/ες υποψήφιοι/ες, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή τους σε Π.Μ.Σ. οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση ελληνομάθειας ή πιστοποιητικό επιπέδου τουλάχιστον Β2.

Η τελική διαδικασία επιλογής των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από την τριμελή Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων που ορίζεται κάθε έτος με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., η οποία κατατάσσει τους/τις υποψήφιους/ες βάσει του συνολικού αριθμού μονάδων που συγκέντρωσαν. Η τριμελής Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους/ες τους/ις υποψηφίους/ες και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους/ες δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το Τμήμα Ιατρικής και καλεί σε συνέντευξη, τους/ις προκρινόμενους/ες υποψηφίους/ες που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, (συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων των σχετικών πιστοποιητικών και λίστας επιστημονικών δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων και άλλης ερευνητικής δραστηριότητας), φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, μία πρόσφατη φωτογραφία (σε φωτογραφικό χαρτί ή κατάλληλη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου, π.χ. jpg).

Η μοριοδότηση των υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. προκύπτει  ως ακολούθως:

 1. Βαθμός πτυχίου (5 βαθμοί για Καλώς, 7 βαθμοί για Λίαν Καλώς και 10 βαθμοί για Άριστα)
 2. Αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σπουδές (10 βαθμοί)
 3. Διδακτορική Διατριβή (10 βαθμοί)
 4. Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια (1 βαθμός/ανακοίνωση, έως 5 βαθμοί)
 5. Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια (2 βαθμοί/ανά ανακοίνωση, έως 10 βαθμοί)
 6. Δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά (5 βαθμοί/δημοσίευση, έως 15 βαθμοί)
 7. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (5 βαθμοί/δημοσίευση, έως 20 βαθμοί)
 8. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (10 βαθμοί/ανά πρόγραμμα, έως 20 βαθμοί)
 9. Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία (5 βαθμοί/έτος, έως 2 έτη εμπειρίας)
 10. 10. Προφορική συνέντευξη όπου αξιολογούνται η επιστημονική κατάρτιση, η ερευνητική εμπειρία του/της υποψηφίου/ας, η συναφής εξω-πανεπιστημιακή δραστηριότητα και τυχόν ειδικά προσόντα (έως 40 βαθμοί).

Ο ανώτατος αριθμός βαθμών που μπορεί να συμπληρώσει ο/η υποψήφιος/α καθορίζεται από τα παραπάνω κριτήρια και είναι 150.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας (αξιολόγηση με βάση το φάκελο δικαιολογητικών και συνέντευξη), καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων/ουσών. Σε περίπτωση που θέσεις εισακτέων έμειναν κενές καλύπτονται μέχρις εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσοστού εισακτέων (σύμφωνα με τα οριζόμενα της προκήρυξης), είτε με την κατάταξη, ως επιτυχόντων/ουσών, υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων εισάγεται στο Π.Μ.Σ. ο/η υποψήφιος/α που έχει μεγαλύτερο βαθμό στην προφορική συνέντευξη.

Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων/ουσών και τυχόν επιλαχόντων/ουσών αφού επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας  και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων δύναται να κατατεθούν εκτός πέντε (5) εργάσιμών ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων.

Η εγγραφή των επιτυχόντων/ουσών πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός είκοσι (20)ημερών, με κατάθεση τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών.  Σε περίπτωση που ένας/μία υποψήφιος/α δεν εγγραφεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, λαμβάνεται ως άρνηση αποδοχής της θέσης κι αυτή καλύπτεται με τον/ην αμέσως επόμενο/η επιτυχόντα/ουσα.

Το Π.Μ.Σ. δέχεται ως μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες άτομα τα οποία έχουν ήδη αποφοιτήσει από το Π.Μ.Σ. «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία» και από το επανιδρυμένο Π.Μ.Σ. «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία» και τα οποία επιθυμούν να λάβουν επιπλέον Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και εντάσσονται στον προβλεπόμενο αριθμό εισακτέων κατ’ έτος. Οι συγκεκριμένοι/ες μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα επτά (7) κοινά μαθήματα κορμού του Α΄ εξαμήνου και τα δύο (2) κοινά μαθήματα των ειδικεύσεων του Β΄ εξαμήνου, αλλά εισάγονται κατευθείαν στο Β’ εξάμηνο σπουδών και παρακολουθούν όλα τα υπόλοιπα μαθήματα σύμφωνα με την ειδίκευση που έχουν επιλέξει. Οι συγκεκριμένοι/ες μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες πρέπει να περατώσουν τις σπουδές τους, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης και συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, έως τη λήξη του τρίτου εξαμήνου και ισχύουν οι όροι φοίτησης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Άρθρο 6 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού, (που αφορά τη διάρκεια και τους όρους φοίτησης).  

Το Π.Μ.Σ. δέχεται ως ακροατές/τριες άτομα τα οποία καταβάλουν μέρος των τελών φοίτησης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 4 και επιθυμούν να παρακολουθήσουν μέχρι τρία (3) επιμέρους μαθήματα (κατόπιν συνεννόησης με το διδάσκοντα) χωρίς να έχουν εισαχθεί στο Π.Μ.Σ.. Οι ακροατές/τριες δεν λαμβάνουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, αλλά βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος.

Skip to content