Προκήρυξη 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

«Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία»

 

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει την εισαγωγή (με ανώτατο όριο 30 θέσεις) μεταπτυχιακών φοιτητριών/των για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία».

Ο κύκλος του Προγράμματος Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διαρκεί 4 εξάμηνα και οδηγεί, μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία.

          Λειτουργούν δύο (2) κατευθύνσεις:

Κλινική Φαρμακολογία & Φαρμακευτική Ιατρική

Βιομηχανική Φαρμακολογία

Η έναρξη των μαθημάτων αρχίζει τον Οκτώβριο του 2017.

          Δικαίωμα αίτησης για συμμετοχή έχουν: πτυχιούχοι Ιατρικής, όλων των Σχολών Επιστημών Υγείας, της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν επισήμως αναγνωρισμένους ως ισότιμους ή αντίστοιχους τίτλους σπουδών, πτυχιούχοι των Τμημάτων Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας – Γενετικής και Νοσηλευτικής (ΑΕΙ και ΤΕΙ) σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής,, προσανατολισμένοι στη Φαρμακολογία και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν διετή, τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία, καταξιωμένοι στο χώρο τους, με αποδεδειγμένο χρόνο θητείας στην Φαρμακοβιομηχανία.

Η επιλογή γίνεται με βάση το βιογραφικό των υποψηφίων και συνέντευξη από τους υπεύθυνους του προγράμματος. Αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: www.cip.web.auth.gr.

Τα δίδακτρα παρακολούθησης του Π.Μ.Σ. ορίζονται σε 1.500 € ανά εξάμηνο και μπορούν να καταβληθούν στο σύνολο τους 6.000 € κατά την εγγραφή  ή τμηματικώς σε ισόποσες δόσεις των 1.500 € πριν την έναρξη του κάθε εξαμήνου στον ακόλουθο Λογαριασμό του ΕΛΚΕ του Α.Π.Θ. (Τράπεζα Πειραιώς, IBAN: GR 72 0172 2020 0052 0207 8601 761 Κωδικός έργου 93180 και Επιστημονικό Υπεύθυνο κ. Δ. Κούβελα).

 

Επιπλέον, το Π.Μ.Σ. δέχεται ως ακροατές/τριες άτομα με ενδιαφέρον για την Κλινική Φαρμακολογίας που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μέχρι 3 επιμέρους μαθήματα (κατόπιν συνεννόησης με το διδάσκοντα) χωρίς να έχουν εισαχθεί στο Π.Μ.Σ.. Οι ακροατές και οι ακροάτριες δεν θα λάβουν μεταπτυχιακό τίτλο, αλλά βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος. Το κόστος ακρόασης ανέρχεται σε 400 ευρώ/μάθημα ή 1.000 ευρώ για 3 μαθήματα ανά έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 06/06/2017 μέχρι και 07/07/2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info_cip@auth.gr ή ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση: Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας, Κτίριο 16Β, 3ος όροφος, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ. Πανεπιστημιούπολη, Τ.Θ.363, Τ.Κ. 54124 Θεσσαλονίκη

Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται έξοδα διαχείρισης φακέλου 30€, τα οποία κατατίθενται στον προαναφερθέντα Λογαριασμό συγχρόνως με την υποβολή της αίτησης. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα (συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων των σχετικών πιστοποιητικών και λίστας επιστημονικών δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων και άλλης ερευνητικής δραστηριότητας), φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, μία πρόσφατη φωτογραφία (σε φωτογραφικό χαρτί ή κατάλληλη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου, π.χ. jpg), και το αποδεικτικό κατάθεσης (εξόδων διαχείρισης φακέλου).

Αναλυτικές Οδηγίες και όλα τα σχετικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ή παρέχονται σε έντυπη μορφή από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

            Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:

στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Φαρμακολογίας, 3ος όροφος του κτιρίου Ιατρικής 16Β, τηλ.: 2310 999312, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info_cip@auth.gr, στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής www.med.auth.gr και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. www.cip.web.auth.gr

Ο Διευθυντής του

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Δημήτριος Κούβελας

Καθηγητής

Φαρμακολογίας – Κλινικής Φαρμακολογίας

Skip to content